Container 40'

by Loan
(Bình Dương)

Xin chào, cho em hỏi container 40' chứa tối đa được bao nhiêu m3 gỗ, tại vì em có 1 lô gỗ báo 38,6m3 gỗ nhưng thực chất chỉ có 34m3

Comments for Container 40'

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 01, 2012
Rating
starstarstarstar
Thể tích cont 40'
by: Long - Webmaster

Chào bạn Loan,

Thể tích container 40' là khoảng 65.7 m3 với cont thường (DC) và 74.2 m3 với cont cao (HC). Trong cont xếp được bao nhiêu khối gỗ còn tùy vào loại gỗ và cách thức xếp.

Trường hợp bạn đề cập lượng gỗ thực tế (34m3) ít hơn lượng được báo (38,6m3) có thể là vì lý do nào đó khác chứ không hẳn là do hết chỗ xếp. Tuy nhiên, bạn cũng nên kiểm tra xem loại gỗ đó xếp như thế nào, có thể tận dụng hết khoảng không trong container hay không.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.