Container 32m3

by Hoang Sang
(Ha Noi)

Bác cho em hỏi có loại container nào dung tích sử dụng là 32 mét khối dùng để vận chuyển xuất nhập khẩu không? Cho em kích thước chuẩn nhé.

Comments for Container 32m3

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 03, 2013
Rating
starstarstarstar
Dung tich container
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Container 20' kích thước bên trong DxRxC xấp xỉ 5,9x2,3x2,7. Như vậy dụng tích tổng cộng khoảng 36,6m3.

Tuy nhiên dung tích hữu ích thấp hơn, thường chỉ được khoảng gần 30m3 (tùy loại hàng). Nếu lượng hàng nhiều hơn, có thể xem xét container 40' bạn nhé.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.