Container 20' HC

by Hoa
(Hanoi, Vietnam)

Xin cho biet co cont 20'HC khong?

Thanks
Hoa

Comments for Container 20' HC

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 28, 2013
Rating
starstarstarstarstar
cont 20 HC
by: Anonymous

Co Cont 20HC, toi da tan mat chung kien, chieu dai nhu con 20', cao nhu cont 40'HC.
Vo nay toi da thay cua hang Kanway line

Nov 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Cont 20'HC
by: Long - webmaster

Chào bạn Hoa,

Về lý thuyết thì có container 20'HC, nhưng quả thật tôi cũng chưa thấy bao giờ.

Không biết anh chị em khác trong nghề có thấy không? Rất mong nhận được sự chia sẻ.

Trân trọng,
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.