Cần tìm đối tác vận chuyển cát đi nước ngoài

by Đoàn Văn Hùng
(tp.HCM)

Hiện nay công ty chúng tôi đang cần vận chuyển 10.000MT cát từ Việt Nam đi Đài Loan. Rất mong nhận được mail hồi âm hoặc liên hệ qua số đt: 0979.353.049 của quí công ty.

Thanks.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.