Cần mua container

by Hung
(Chau Van)

Công ty chúng tôi có nhu cầu mua container như sau:
Số lượng : 08 cái
Kích cỡ: container 40', loại thấp.
Chất lượng: cont vẫn còn nguyên, không sửa chữa qua.
Giao hàng: Tại KCN Trãng Bàng, tây Ninh
* Mong quý cty có thể báo giá cho chúng tôi.
* Trân trọng kính chào

Công ty TNHH Nhựa Và Cao Su Kiến Phát - VN
Đ/c: QL 22, KCN Trãng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3896847-8 Fax: 066.3896846
DĐ: 0908013527 gặp Anh Hùng
Email: vanhung0123@yahoo.com

Comments for Cần mua container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 08, 2022
Rating
starstarstarstarstar
Cung cấp Container chuẩn quốc tế
by: Thế Thanh Container

Chào quý Công ty và anh/chị
Bên em là Thế Thanh Container chuyên mua bán, cung cấp container chất lượng quốc tế và đủ chuẩn đóng hàng xuất khẩu.
Hiện thấy quý công ty đang cần container 40Feet với những yêu cầu rất phù hợp với công ty chúng em.
Nếu may mắn được làm việc với quý công ty chúng em sẽ cung cấp hàng đúng yêu cầu với giá ưu đãi.
Xin vui lòng liên hệ: 0909134957 để trao đổi trực tiếp.
Chúc quý công ty, anh/chị kinh doanh thuận lợi.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');