Cần mua container

by Hung
(Chau Van)

Công ty chúng tôi có nhu cầu mua container như sau:
Số lượng : 08 cái
Kích cỡ: container 40', loại thấp.
Chất lượng: cont vẫn còn nguyên, không sửa chữa qua.
Giao hàng: Tại KCN Trãng Bàng, tây Ninh
* Mong quý cty có thể báo giá cho chúng tôi.
* Trân trọng kính chào

Công ty TNHH Nhựa Và Cao Su Kiến Phát - VN
Đ/c: QL 22, KCN Trãng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3896847-8 Fax: 066.3896846
DĐ: 0908013527 gặp Anh Hùng
Email: vanhung0123@yahoo.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.