Chuyên ngành logistics

by Trọng Trí
(Hồ Chí Minh)

Mình đang học về logistics tại Đại học giao thông vận tải Tp.HCM.

Liệu mình đã chọn đùng nghề chưa? Nghe mấy diễn đàn nói ngành này làm lương bọt bèo lắm, chẳng biết làm gì để có tiền nữa. Chắc chuyển ngành quá.

Mọi người giúp em cho ý kiến nha. Thanks!

Comments for Chuyên ngành logistics

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 21, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Chuyên ngành Logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn Trí,

Bạn nên cân nhắc khi chọn chuyên ngành học.

Nếu vì lý do lương thấp mà chuyển ngành thì không được thuyết phục cho lắm.

Thứ nhất, ngành logistics mới hình thành và phát triển ở Việt Nam, nên tiềm năng còn nhiều. Lương bình quân những người làm trong lĩnh vực này cũng không thể nói là "bèo bọt" được.

Thứ hai, nếu bạn chọn chuyên ngành chỉ vì lương cao thấp thì dù học ngành gì cũng sẽ khó tìm hiểu sâu. Tốt hơn, hãy tìm ngành nghề mà ít ra mình có sự yêu thích.

Chúc may mắn
Long

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.