Chuyển hàng từ Quảng Châu - Trung Quốc về HCM - Việt Nam

by Ngọc Hà
(Hà Nội)

Gửi quý Công ty!

Đây là lần đầu tôi biết đến Website của Công ty.
Tôi muốn hỏi dịch vụ vận chuyên container chỉ nhận hàng nguyên cont hay nhận cả hàng lẻ (cụ thể về khối lượng nếu có nhận).

Hiện tôi đang cần vận chuyển hàng vải kiện từ Quảng Châu về Hồ Chí Minh. Hàng được đóng thành 1 cont 20 và 1 cont 40.

Công ty vui lòng cho tôi biết cước phí vận chuyển & thời gian và các thủ tục cần thiết.

Vui lòng gửi thông tin về địa chỉ mail : hoadai25012011@yahoo.com.vn

Comments for Chuyển hàng từ Quảng Châu - Trung Quốc về HCM - Việt Nam

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 16, 2011
Rating
starstarstarstar
Giá cước vận chuyển
by: Admin

Chào bạn Ngọc Hà,

Rất tiếc, website này chưa có chức năng cung cấp thông tin về giá cước vận chuyển. Hy vọng các bạn khác làm tại các công ty forwarder, logistics có thể giúp bạn.

Chúc thành công
Long - Admin

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.