Chịu lực

by Nguyen Xuan Vinh
(Vung Tau)

Cho tôi hỏi nơi nào của container chịu lực tốt nhất (đầu, cuối hay giữa container)?

Xin Cảm ơn.

Comments for Chịu lực

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 05, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Chịu lực của sàn container
by: Long - webmaster

Chào anh Vinh,

Tôi thấy câu hỏi khá hay và khó. Theo suy luận của tôi do container dài, nên khả năng chịu lực ở hai đầu sẽ tốt hơn. Ở phần giữa do có độ võng, nên nhiều khả năng sẽ chịu lực sẽ kèm hơn.

Tuy vậy, tôi không chắc chắn lắm về vấn đề này. Hy vọng nhận được giúp đỡ của độc giả khác.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.