Chứng từ hàng xuất

by Trâm
(Tp.HCM)

Bạn nào đã từng làm hàng xuất ở cty forwarding thì chỉ giáo cho mình biết công việc cụ thể ở đó như thế nào? Nếu có kinh nghiệm càng tốt. Mình không thể hình dung được. Hy vọng mọi người cho ý kiến! Mình chân thành cám ơn trước.

Comments for Chứng từ hàng xuất

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 28, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Chứng từ hàng xuất
by: NPT

Chào bạn, bạn có thể cho mình contact liên lạc để mình xin tư vấn về cách làm chứng từ hàng xuất được không? Skype của mình: thaonp92. Cảm ơn bạn nhiều.

Jul 30, 2013
Rating
starstarstarstarstar
chung tu hang xuat
by: Anonymous

Minh dang lam docs cho cty forwarder .minh moi lam dc hon 1 thang thoi.chung tu hang xuat ban fai lam cho nhieu cty khac nhau va moi cty mot khac tuy theo yeu cau khach hang.neu lam tu a den z thi ban fai lam ho so khai hai quan,lam CO....
Giay to khai hai quan thi chi can invoice va hop dong.
Giay to lam CO can invoice, to khai HQ,bill,quy trinh sx hang hoa,hoa don chung tu lien quan,don xin cap.
So luoc vay thoi mong co the giup ban

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');