Chọn container 20ft hay 40ft?

by Nguyễn Thái Phong
(HCM)

Tại sao người ta thường chọn vận chuyển bằng 2 container 20ft thay vì chọn chọn 1 container 40ft?

Comments for Chọn container 20ft hay 40ft?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2012
Rating
starstarstarstar
Chọn container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Phong

Chủ yếu vì lý do giới hạn trọng tải. 2 container 20ft cho phép đóng tối đa khoảng 50 tấn hàng, nhưng 1 container 40ft chỉ cho đóng khoảng 25 tấn hàng.

Với những hàng nặng, người ta thường chọn container 20ft.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.