Chọn container 20ft hay 40ft?

by Nguyễn Thái Phong
(HCM)

Tại sao người ta thường chọn vận chuyển bằng 2 container 20ft thay vì chọn chọn 1 container 40ft?

Comments for Chọn container 20ft hay 40ft?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2012
Rating
starstarstarstar
Chọn container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Phong

Chủ yếu vì lý do giới hạn trọng tải. 2 container 20ft cho phép đóng tối đa khoảng 50 tấn hàng, nhưng 1 container 40ft chỉ cho đóng khoảng 25 tấn hàng.

Với những hàng nặng, người ta thường chọn container 20ft.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.