Chiều rộng container ?

by Đỗ Y Nhi
(Bắc Ninh, Việt Nam)

Cho em hỏi liệu có loại container nào có chiều rộng lớn hơn 2,438m không anh? E có 1 số tank fuel có chiều rộng 2,5m muốn vận chuyển bằng container mà. Thanks !!

Comments for Chiều rộng container ?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 26, 2011
Rating
starstarstarstar
Container đặc biệt
by: Long - webmaster

Gửi Nhi,

Không có loại container chuẩn nào có chiều rộng lớn hơn 2,438m như bạn hỏi.

Tank fuel có chiều rộng 2,5m thì khả năng phải vận chuyển bằng container đặc biệt, chẳng hạn như flatrack rồi.

Thân chào
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.