Chiều rộng container ?

by Đỗ Y Nhi
(Bắc Ninh, Việt Nam)

Cho em hỏi liệu có loại container nào có chiều rộng lớn hơn 2,438m không anh? E có 1 số tank fuel có chiều rộng 2,5m muốn vận chuyển bằng container mà. Thanks !!

Comments for Chiều rộng container ?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 26, 2011
Rating
starstarstarstar
Container đặc biệt
by: Long - webmaster

Gửi Nhi,

Không có loại container chuẩn nào có chiều rộng lớn hơn 2,438m như bạn hỏi.

Tank fuel có chiều rộng 2,5m thì khả năng phải vận chuyển bằng container đặc biệt, chẳng hạn như flatrack rồi.

Thân chào
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc