Chữ số kiểm tra (Check Digit)

by Trần Hữu Cần
(Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

Xin vui lòng cho biết cách tính chữ số kiểm tra?

Comments for Chữ số kiểm tra (Check Digit)

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 29, 2010
Rating
starstarstarstar
Chữ số kiểm tra
by: Anonymous

Bạn có thể xem cách tính chữ số kiểm tra tại đây.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.