Chữ số kiểm tra (Check Digit)

by Trần Hữu Cần
(Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

Xin vui lòng cho biết cách tính chữ số kiểm tra?

Comments for Chữ số kiểm tra (Check Digit)

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 29, 2010
Rating
starstarstarstar
Chữ số kiểm tra
by: Anonymous

Bạn có thể xem cách tính chữ số kiểm tra tại đây.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.