Cách thức làm thủ tục xuất nhập hàng hóa tại cảng HP.

by Vũ Thông
(Hải Phòng)

Em đang có ý định chuyển sang làm importer/expoter cho 1 cty dịch vụ vận tải biển ở Hải Phòng. Nhưng em chưa rõ các khâu làm việc khi làm việc cho các lô hàng xuất nhập thế nào...

Khi xong giấy tờ thì phân luồng vàng, xanh, đỏ thì thế nào kiểm hóa ra làm sao.... khâu nào bắt đầu làm việc với hải quan khu vực, hq cảng và khâu nhận/ xuất hàng tại cảng.

Nếu được web có thể cho em biết chu trình làm việc. Rất mong nhận được phản hồi của web.
Vũ Thông (vthomas_nk@yahoo.com.vn)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.