Cách Sắp hàng trong Cont

by Bao Mo
(HCM, Việt Nam)

Hiện tại công ty mình đang xuất hàng lên cont đi tàu, nhưng mỗi lần đi là số m3 khác nhau. Có ai có cách xếp cont không, giúp mình với. Cụ thể hàng mình đi như sau:


VD: minh Đặt cont 40' cao (74.2m3). Nhưng lúc thì chỉ xếp được 65m3, lúc thì được 67m3, lúc thì 61m3.

Hàng sắp trong cont là thùng carton có chứa hàng với 4 loại kích thước khác nhau nên bị hổng cont rất nhiều. Bạn nào có cách xếp cont để tiết kiệm diện tích, số m3 sắp trong cont gần bằng 74.2m3 (số m3 lý tưởng) càng tốt.

Comments for Cách Sắp hàng trong Cont

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 26, 2016
Rating
starstarstarstarstar
sơ đồ con
by: Phan Tuấn

Muốn vẽ sđc bạn liên hệ 0948366448

Feb 14, 2014
Rating
starstarstarstarstar
sơ đồ xếp hàng vào cont
by: mymy

Ai giúp e với có 1000thùng carton kích thích 0.6x0.6x0.4m đc chất vào cont 20feet . Mổi cont chứa 200thùng. Nhưng e k bik vẽ sơ đồ chất hàng vào trong như thế nào. Nên để thùng carton nằm ngang hay nằm dọc. Mong m.n giúp e với

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc