Cách Sắp hàng trong Cont

by Bao Mo
(HCM, Việt Nam)

Hiện tại công ty mình đang xuất hàng lên cont đi tàu, nhưng mỗi lần đi là số m3 khác nhau. Có ai có cách xếp cont không, giúp mình với. Cụ thể hàng mình đi như sau:

VD: minh Đặt cont 40' cao (74.2m3). Nhưng lúc thì chỉ xếp được 65m3, lúc thì được 67m3, lúc thì 61m3.

Hàng sắp trong cont là thùng carton có chứa hàng với 4 loại kích thước khác nhau nên bị hổng cont rất nhiều. Bạn nào có cách xếp cont để tiết kiệm diện tích, số m3 sắp trong cont gần bằng 74.2m3 (số m3 lý tưởng) càng tốt.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.