CCH - currency charge

by Mai
(Tp. HCM)

Hi Ban,

Minh bo sung them phi nay .

CCH = seafreight x CCH (thuong tinh theo phan tram)

Ban co biet phi nay khong? Bo sung vao danh muc nhe.

Thank.

Comments for CCH - currency charge

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 14, 2011
Rating
starstarstarstar
CCH charge
by: Long - webmaster

Cám ơn bạn Mai đã thông tin. Cho mình hỏi phí này có sử dụng trong vận tải tàu chợ không? Mình cũng chưa thấy phí này bao giờ, thử search thử trên mạng cũng không thấy có. Bạn vui lòng giải thích thêm nhé.

Cám ơn nhiều
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.