Các tuyến đường biển vận tải container từ Việt Nam

by Nguyen Ngoc Dai Trang
(Ho Chi Minh City)

Dear bạn,

Trước tiên, xin cảm ơn vì những thông tin hữu ích trên web này.

Mình đang cần tìm Tài liệu về các tuyến đường biển vận tải container từ Việt Nam đi các nước khác trên thế giới.

Nếu có thì nhờ bạn share với mình nha.

Cảm ơn rất nhiều

Trang

Comments for Các tuyến đường biển vận tải container từ Việt Nam

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 21, 2014
Rating
starstarstarstarstar
cám ơn
by: Lê Ngọc Thông

các tuyến vận chuyển đường biển Việt Nam_thế giới

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.