Cước cont 20' đi dubai

by Cherry
(HCMC)

Mình muốn hỏi cước cont 20 feet tu HCMC den Jebel Ali Du BAi bua nay cuoc collect la bao nhieu/ cont.
Mình cần 2 cont ship vào tuần tới.

Thanks
Cherry
0932130287
cherrycherry.nguyen111@gmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc