Cam on rat nhieu nhung chia se cua tien boi !!!

by Thu Trang
(Ho Chi Minh, Viet Nam)

Em la sinh vien dang chuan bi tot nghiep va rat yeu thich nganh Logistics. Em len mang tim thong tin de lam giau them kien thuc cua minh thi may man vao trang cua tien boi!

Em cam on tien boi rat nhieu vi da bo cong suc de tao dung mot trang web nhieu thong tin huu ich nhu vay!

Chuc tien boi luon thanh cong va gap nhieu may man!

Comments for Cam on rat nhieu nhung chia se cua tien boi !!!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Cam on em
by: Long - webmaster

Gửi Trang

Cám ơn em đã ghé thăm & có lời chia sẻ, động viên. Một ngày không xa em cũng sẽ như vậy, hoặc còn làm tốt hơn.

Chúc em học tốt.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');