Cảng Container ớ Việt Nam

by Thu
(HCMC)

Dear container-transportation.com!

Hiện tôi đang cần gấp danh sách các cảng container ở phía Nam Việt Nam, ưu nhược điểm của từng cảng. Nếu có thể, vui lòng cung cấp cho tôi thông tin này qua email: hienlethu1309@gmail.com

Thanks & Best Regards!

Comments for Cảng Container ớ Việt Nam

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 16, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Cảng container quốc tế VN
by: Hải

Chào anh, chị
Cho em hỏi hiện Việt Nam có bao nhiêu cảng biển container có thể tiếp nhận xếp dỡ tàu container quốc tế vậy ạ?
Vui lòng reply cho em theo mail v.viethai5588@gmail.com
Trân trọng cảm ơn

Oct 14, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Cảng container ở Việt Nam
by: Long - webmaster

Chào bạn Thu,

Rất tiếc tôi không có danh sách đầy đủ các cảng container ở Việt Nam.

Bạn có thể tìm hiểu thêm danh sách này ở website của:
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam (VPA):
http://www.vpa.org.vn/vn/members/members.htm

- Cục hàng hải Việt Nam (Vinamarine):
http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=port&tab=dsbc

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');