BUC

by Hai Vy
(Hochiminh)

Xin vui lòng cho tôi biết BUC là viết tắt của phí gì thế? Có phải là Bunker Surcharge không?

Comments for BUC

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jan 11, 2011
Rating
starstarstar
BUC = Bunker Charge
by: Anonymous

Chào bạn Hai Vy,

Vâng, BUC là viết tắt của từ Bunker Charge, hay Bunker Surcharge, hay Bunker Contribution. Ý nghĩa cơ bản giống nhau.

Larry D.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.