BUC

by Hai Vy
(Hochiminh)

Xin vui lòng cho tôi biết BUC là viết tắt của phí gì thế? Có phải là Bunker Surcharge không?

Comments for BUC

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Jan 11, 2011
Rating
starstarstar
BUC = Bunker Charge
by: Anonymous

Chào bạn Hai Vy,

Vâng, BUC là viết tắt của từ Bunker Charge, hay Bunker Surcharge, hay Bunker Contribution. Ý nghĩa cơ bản giống nhau.

Larry D.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.