bắc giang !

by lê công tinh
(bắc giang )

Em ở BG e có 1 xe container chưa chạy ở đâu cả công ty mình có nhận xe vào vận chuyển hàng k vậy? Nếu mà có thì hình thước thanh toán thế nào vậy. Hay là cước được tính như thế nào?

Comments for bắc giang !

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2012
Rating
starstarstar
Xe container
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Cá nhân mình không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên mình vẫn post câu hỏi của bạn lên đây, hy vọng người khác có nhu cầu.

Cám ơn bạn đã ghé thăm website.
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.