40 feet

by Đoan Thế Hùng
(Hồ Chí Minh - Việt Nam)

Xin hỏi có giới hạn kích thước hàng hóa để trong container theo chiều ngang không?

Comments for 40 feet

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 29, 2012
Rating
starstarstarstar
Kích thước trong container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Hùng,

Có giới hạn hàng hóa theo chiều ngang container, bởi nếu quá kích thước này thì không thể đưa hàng ra vào được. Kích thước hàng tối đa phải nhỏ hơn kích thước bên trong container, có chừa một khoảng cách hợp lý để di chuyển hàng.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.