Đường đi của một container

by Nguyễn Hữu Quang
(HCM, VietNam)

Các anh chị em cho mình hỏi, nếu mình là một cty xuất khẩu thì một container được thuê sẽ đi từ cty vận tải nhưng container đó có phải của cty vận tải hay không? Nếu không thì làm sao chủ sở hữu có thể thu hồi container của mình được?

Xin chân thành cảm ơn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');