Đường đi của một container

by Nguyễn Hữu Quang
(HCM, VietNam)

Các anh chị em cho mình hỏi, nếu mình là một cty xuất khẩu thì một container được thuê sẽ đi từ cty vận tải nhưng container đó có phải của cty vận tải hay không? Nếu không thì làm sao chủ sở hữu có thể thu hồi container của mình được?

Xin chân thành cảm ơn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.