Rat thu vi

by Nguyen Huu Lan Hinh
(Trieste, Italy)

Toi Dang o Y, Co cang bien Trieste, khi doc bai nay thay hieu biet hon mot chut ve cong viec nay. Hy vong toi co dip duoc lam trong nganh nay.

Comments for Rat thu vi

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 25, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Nghề forwarder NEW
by: Long - Webmaster

Chào bạn Nguyen Huu Lan Hinh,

Rất vui vì bạn cũng quan tâm đến lĩnh vực này. Hy vọng được đón chào thêm đồng nghiệp mới.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.