Phiền anh giải đáp về một số Surcharge

by Trang Nguyen
(Hai Phong)

Chào anh,


Hiện em đang tham gia thực tập tại một công ty Forwarder, có một số Surcharges mà em chưa nắm rõ vì thực ra em ko học ngành này; phiền anh giới thiệu về một số surcharges thường gặp đc ko ạ?!

Comments for Phiền anh giải đáp về một số Surcharge

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 14, 2014
Rating
starstarstarstar
Phụ phí trong vận tải container NEW
by: Long - Webmaster

Chào Trang,

Mình đã viết bài về Phụ phí (Surcharges) được sử dụng phổ biến trong vận tải container. Bạn vào trang này nhé.

http://www.container-transportation.com/phu-phi-cuoc-bien.html

Chúc vui
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A product of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.