Phí CII, TRI, ISP

by Nguyen Manh Ha
(Hai Phong)

Xin bạn bổ sung giúp vào phí cước biển, thanks!

Comments for Phí CII, TRI, ISP

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 24, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Bổ sung phụ phí
by: Long - webmaster

Chào bạn Hà,

Bạn có thể chia sẻ luôn 3 phí trên áp dụng như thế nào không?

Cám ơn bạn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.