Muon duoc tu van ve xuat khau hang caolin di China

by Khoa Bui
(Tien Kien Station)

Cty toi dang co hop dong xuat 100 tan caolin (cao lanh) di China, nhung nguon goc hang hoa la hang thanh ly cua CA tinh.


Vay khi xuat hang thi Cty toi phai co cac loai giay to gi de lam thu tuc Hai quan. rat mong nhan duoc tu van som. Xin cam on.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia group
Thủ tục hải quan trên Facebook
 

để trao đổi và cập nhật thông tin
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày