Good web site for novice in logistics!

by Tony Win
(Ho Chi Minh City)

It's a useful and informative website thanks to Larry's hard work. People appreciate your work here. Wishing your dreams come true some days!

Comments for Good web site for novice in logistics!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 07, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Thanks
by: Larry - webmaster

Dear Tony,

Thanks a lot for your encouraging remarks.

Best regards
Larry

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày