Cách thức làm thủ tục xuất nhập hàng hóa tại cảng HP.

by Vũ Thông
(Hải Phòng)

Em đang có ý định chuyển sang làm importer/expoter cho 1 cty dịch vụ vận tải biển ở Hải Phòng. Nhưng em chưa rõ các khâu làm việc khi làm việc cho các lô hàng xuất nhập thế nào...


Khi xong giấy tờ thì phân luồng vàng, xanh, đỏ thì thế nào kiểm hóa ra làm sao.... khâu nào bắt đầu làm việc với hải quan khu vực, hq cảng và khâu nhận/ xuất hàng tại cảng.

Nếu được web có thể cho em biết chu trình làm việc. Rất mong nhận được phản hồi của web.
Vũ Thông (vthomas_nk@yahoo.com.vn)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.