bắc giang !

by lê công tinh
(bắc giang )

Em ở BG e có 1 xe container chưa chạy ở đâu cả công ty mình có nhận xe vào vận chuyển hàng k vậy? Nếu mà có thì hình thước thanh toán thế nào vậy. Hay là cước được tính như thế nào?

Comments for bắc giang !

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2012
Rating
starstarstar
Xe container
by: Long - webmaster

Chào bạn,

Cá nhân mình không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên mình vẫn post câu hỏi của bạn lên đây, hy vọng người khác có nhu cầu.

Cám ơn bạn đã ghé thăm website.
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.