viet oi!doi em nha minh sap dc gap nhau roi!

by lan
(hp)

anh ah dem qua em bi cam, anh cuong dien cho em cua anh ay den cham soc cho em. Chieu nay anh ay dua em di vien.

Anh co biet bs noi gi ko? Virut viem gan B trong nguoi em trang fat trien neu ko chua tri kip thoi se thanh ung thu gan. Me dien cho em noi benh nay nguy hiem thu 2 sau HIV va bat em fai uong thuoc
nhung ko ai hieu dc trong long em nghi gi ngoai anh.

Nhu the thi cang tot chu sao. Minh se som dc doan tu fai ko anh. Em ko the song ma ko co anh
Doi em nha anh!!!!!!!!!!!!

Comments for viet oi!doi em nha minh sap dc gap nhau roi!

Click here to add your own comments

Mar 28, 2011
hp
by: lan

nhu the voi toi moi la cong bang
cam on ban da lang nghe nhung gi toi noi
nhung voi toi ko co anh ay toi song ko bang chet
dc ben anh ay moi la hp cua toi

Mar 22, 2011
Lam sao!!!
by: Leo

Lam sao lai nhu vay dc? Nhu vay co cong bang ko? Chi Lan oi, phai manh me len chu, sao lai buong xuoi tat ca nhu vay???

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.