Viec lam

by Truong Quoc Viet
(Truc Phu, Truc Ninh, Nam Dinh, Viet Nam)

Toi nam nay 23 tuoi, que quan tai Nam Dinh. Toi rat mog muon duoc dong gop 1 phan nho cho cong ty. Toi la tho may co 1 nam kinh nghiem tren tau chay Dong Nam A.

Rat mong cong ty giup do toi. Xin lien he voi toi qua so dien thoai 01678545468.

Comments for Viec lam

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Mar 04, 2011
Rating
starstarstar
Chúc may mắn
by: Long

Chào bạn Việt,

Tôi lập website này nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo (miễn phí :-). Hy vọng những độc giả khác có thể hỗ trợ được bạn.

Chúc may mắn!
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.