Viết tắt phụ phí đường biển

by Phú
(Hà Nội)

Bạn làm ơn giải thích hộ mình phụ phí OI-CC là phí gì? Cảm ơn sự giúp đỡ

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc