Vẫn mong ngày đoàn tụ

by Phuong_than
(VN)

11 ngay troi qua ca nha van mong anh cung cac dong nghiep cua anh quay ve an tet cung gia dinh. Bo me dang rat buon tat ca moi nguoi dang tung gio ngong tin anh. 23 gia dinh biet bao nhieu con nguoi dang ngay dem ko ngu dc. Anh cung cac ban anh phai quay ve day nhe.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.