Tàu Vinashin Orient đâu rồi

by Hung
(Hai Phong)

Chào anh/chị.


Anh/chị có thể tìm giúp tôi thông tin về tàu Vinashin Orient? Tôi không biết tình trạng của tàu bây giờ như thế nào?

(https://www.container-transportation.com/vinashin-orient.html)

Xin trân trọng cám ơn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc