Trời ơi!

by Hoang Hai
(Hai Phong)

Anh Tao oi, Hung ca ngua oi, tat ca anh em oi mau ve nhe moi nguoi dang cho tung phut, ve nhanh len nhe.

Comments for Trời ơi!

Click here to add your own comments

Jan 03, 2011
chia sẻ thông tin về tàu phú tân
by: daopt@moj.gov.vn

Chào bạn, mình là chị họ của em Tạo, máy trưởng tàu Phú Tân. nếu bạn có thông tin gì liên quan đến vụ chìm tàu và các thuyền viên thì cho minh biết với nhé. Mình đang ỏ Hà Nội. Cảm ơn bạn nhiều. SDT của mình là 0936885906.

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.