tính toán để đóng hàng lên container không bị rớt

by Tony Ahuynh
(HCM City, Vietnam)

Có thể hướng dẫn mình cách tính toán sao cho đóng hàng không bị rớt hàng hay không. Mình có thắc mắc cho cả cont lạnh và cont khô luôn. Hy vọng được sự hỗ trợ. Trân trọng.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc