Thuong tam con tau phu tan

by Nguyen Van Lam
(Hung Yen)

Toi da doc duoc nhieu thong tin ve con tau cung nhu chi tiet su viec. Nhung dau do con 1 bi an nao ve tai nan nay?

Thu nhat: mot con tau ra khoi duoc kiem dinh an toan, hon the nua la xac nhan cua bac dai dien cong ty Vinalines la "tau van dang trong tinh trang su dung tot, khong the nao xay ra su co" Vay ma.....

Thu hai: trong dieu kien thoi tiet nhu vay, trong khi cac tau van tai khac van duoc phep hoat dong, chua co lenh cam cua cac co quan chuc nang thi do cung khong phai la dieu kien thoi tiet qua nguy hiem cho tau ra khoi. Ma tau Phu Tan chim....?

Thu ba: Mot dieu quan trong nhat la trach nhiem cua cac co quan cuu ho bien???? sao den tan 24g sau moi co tau cuu ho di. Phai chang ho da qua tac trach trong cong tac cuu ho?? H khong co nhung nguoi than cua ho, ho khong co hang hoa, tai san gi, chac la cua Nha nuoc thoi nen ho mac no chim hay con co loi gi trong vu chim tau thuong tam nay.

Ca nhan toi xin chia buon sau sac toi gia dinh cac nan nhan trong vu chim tau nay... va cung that vong ve cong tac cuu ho hang hai cua chung ta.

Lam - Hung Yen

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.