Thong tin lien he

by Quan
(Hanoi)

Chao anh / chi,


Em thac dang thac mac 1 so diem trong van chuyen hang hoa container quoc te. Anh / chi lam lau nam trong linh vuc shipping chac co nhieu kinh nghiem, vay em co the lien he voi anh / chi nhu the nao?

Comments for Thong tin lien he

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 12, 2011
Rating
starstarstarstar
Lien he
by: Long - webmaster

Chào bạn Quan,

Bạn có thể trao đổi trực tiếp trên website này. Như vậy, những người khác cũng có thể tham khảo, học hỏi thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc