Thong tin lien he

by Quan
(Hanoi)

Chao anh / chi,

Em thac dang thac mac 1 so diem trong van chuyen hang hoa container quoc te. Anh / chi lam lau nam trong linh vuc shipping chac co nhieu kinh nghiem, vay em co the lien he voi anh / chi nhu the nao?

Comments for Thong tin lien he

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 12, 2011
Rating
starstarstarstar
Lien he
by: Long - webmaster

Chào bạn Quan,

Bạn có thể trao đổi trực tiếp trên website này. Như vậy, những người khác cũng có thể tham khảo, học hỏi thêm.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.