Thông tin liên hệ

by Bùi Trọng Nhân
(Ho Chi Minh, VIet Nam)

Chúng tôi đang cần tìm dịch vụ vận chuyển container. Vui lòng liên hệ lại chúng tôi theo địa chỉ sau
Nhan.bui@saint-gobain.com, điện thoại: 098921139

Thanks
Bùi Nhân

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc