thực tập sinh

by Thiên Lý
(Đà Nẵng)

Em là lý, hiện là sinh viên năm cuối của trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng. Em đã có chứng chỉ chuyên viên kinh doanh xuất - nhập khẩu. Cho em hỏi là công ty hiện có nhận sinh viên vào thực tập không ạ? Em xin cảm ơn trước ạ!

Comments for thực tập sinh

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 20, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Thực tập
by: Long - webmaster

Chào bạn Thiên Lý,

Cám ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi. Nhưng rất tiếc, đây là website cá nhân, không có công ty để hỗ trợ sinh viên thực tập.

Chúc bạn thành công trong học tập và cuộc sống

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.