Thật thương tâm

by Tuyết
(Hải Phòng)

Tôi đã bật khóc khi biết tin 23 thủy thủ gặp nạn, tuy chỉ là những người không quen biết nhưng tôi cũng chung mái trường hàng hải với các anh. Anh Thắng bạn anh rể tôi cũng đã mất tích trên chuyến tàu này. Giá như anh đừng đi nữa thì gia đình anh không phải đau xót thế, người yêu anh không phải đau khổ vì mỏi mòn chờ anh, và mơ về một đám cưới khi anh về. Chia buồn cùng tất cả các gia đình!

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.