Thương quá Vinalines ơi

by NHƯ NGỌC
(HN)

Em làm bên chuyển phát nhanh DHA, đơn vị chuyển phát thư cho Vinalines. Xin chia buồn với Vinalines và gia đình các thuyền viên. Đây là sự cố không mong muốn, thật sự đau xót quá.

Hy vọng Vinalines nhanh chóng tìm được tung tích của các thuyền viên, và hy vọng rằng mọi thuyền viên vẫn trong tình trạng khỏe mạnh.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.