SỐNG CHẾT MẶC BAY TIỀN THẦY ĐÚT TÚI

by MATTO
(Quảng Ninh)

Tôi không phải là người nhà của các thuỷ thủ trên tàu Phú Tân nhưng người thân của tôi cũng sắp đi tàu. Nghe tin này tôi cũng thương xót vô cùng cho 23 thuỷ thủ. Tôi xin chân thành chia buồn cùng gia đình của các thuỷ thủ, một nỗi buồn không bao giờ hết.

Còn với những nhà quản lý, ban cứu hộ, cứu nạn thì tôi chỉ có một câu đối với họ: "SỐNG CHẾT MẶC BAY TIỀN THẦY ĐÚT TÚI". Họ là thế đấy.

Comments for SỐNG CHẾT MẶC BAY TIỀN THẦY ĐÚT TÚI

Click here to add your own comments

Jan 05, 2011
Chang biet cai gi ca
by: Anonymous

Dung la chang biet cai gi ca. Tau Phu Tan gap nan la do hong may, su co ngoai suc khac phuc. Ban quan ly, cuu nan thi co co gang may cung k lam dc gi ca. Nuoc xa lam sao cuu dc lua gan.

Jan 01, 2011
Lam an vo trach nhiem
by: Anonymous

Cuu ho lam an nhu...

Click here to add your own comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.