Tàu Phú Tân

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật tàu Phú Tân, con tàu đã gặp nạn trên biển cách đây hơn 3 năm. (Xem thêm bài Tàu Phú Tân gặp nạn ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh)

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES)
Quản lý tàu Công ty Vận tải biển Container VINALINES
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 173
Ngày đặt sống chính 11 tháng 04 năm 1988
Ngày hạ thủy 23 tháng 07 năm 1988
Ngày đóng tháng 12 năm 1988
Nhà máy đóng tàu VEB Mathias Thesen Werft, Đức
SỐ Số đăng ký hành chính VN-1402-VT
Số phân cấp VR882904
Số IMO 8715455
Hô hiệu 3WBU
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 156.75 / 145.34
B / D (đầy tải) 22.86 / 8.62
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 11982
Dung tích hữu ích NT 5568
Trọng tải 14101
Lượng chiếm nước toàn tải 20736
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (12.6 x 18.8); 1 / (38.0 x 18.8);
1 / (25.1 x 18.8)
TEU 1020
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 900.2
Nước ngọt -
Ballast 5692
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Cegielski Zaklady Przemyslu Metalowego / Sulzer - 5RTA58
Vòng quay (vòng/phút) 127
Công suất 7950 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 17
THIẾT BỊ Cẩu 2 x 25T; 1 x 40 T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Orient Aishwayrya (01), Tranztas Trader (96), Watergeus (89)


Chuyển từ Phú Tân về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Phú Tân về Trang chủTham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.