Phí vận chuyển, và phí làm chứng từ đi Pháp

by châu tố nhi
(Bình dương, việt nam)

Hi bạn,

MÌnh đến từ công ty xuất khẩu bình dương, vui lòng báo giá cho mình:

Phí kéo cont, nâng hạ,
Phí làm chứng từ, khai thuế hải quan
Phí hun trùng,
Phí làm CO

Đến địa chỉ:
Địa chỉ: số 02, Khu Phố Hưng Phước, Phường Hưng Định, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình DƯơng

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc