Phí vận chuyển, và phí làm chứng từ đi Pháp

by châu tố nhi
(Bình dương, việt nam)

Hi bạn,

MÌnh đến từ công ty xuất khẩu bình dương, vui lòng báo giá cho mình:

Phí kéo cont, nâng hạ,
Phí làm chứng từ, khai thuế hải quan
Phí hun trùng,
Phí làm CO

Đến địa chỉ:
Địa chỉ: số 02, Khu Phố Hưng Phước, Phường Hưng Định, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình DƯơng

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to contact me.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.