noel 2011

by biểu
(đồng nai)

anh à em vừa đi làm thêm về.thế là noel rồi đó anh. ang giờ ra sao ?thế nào?anh đón giáng sinh cùng ai ?còn em em đang ngồi đây và online . ai cũng đi chơi . mùa noel này lại có thêm mấy người tỏ tình anh à, nh em thật sự không thể.tết cũng sắp về.em buồn.ai cũng hỏi sao em ở nhà mà khong đi chơi đó.hiiiiiiiiiii em cắt tóc ngắn rồi rất kute và cá tính anh ah.noel nhớ anh

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.