NÂNG CẤP CỨU HỘ CỨU NẠN

by SWORDS
(HAI PHONG)

Tàu Phú Tân bị nạn là do thời tiết bất khả kháng. Tuy nhiên, công tác cứu hộ của ta còn quá kém. Mặc dù nhận được điện khẩn từ tàu rất sớm (từ sáng 16/12), mà đến tận 18/12 mới có trực thăng ra cứu hộ. Thế thì làm sao mà cứu được? Giá như bố trí trực thăng sớm hơn thì đã cứu được rất nhiều người.

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.