Nhu cau van chuyen Container

by Bui Minh Truc
(KCN Tam Hiep, Nui Thanh. Quang Nam)

Chúng tôi, Cty CP Ô Tô Trường Hải, Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu vận chuyển khoảng 1.000 TEU/ tháng từ cảng VICT Hồ Chí Minh về Quảng Nam (cảng Kỳ Hà, hoặc cảng Dung Quất)
Quý vị có thể hỗ trợ tìm đối tác, đơn vị đáp ứng được xin vui lòng chỉ giúp
LH: 0903.58.78.68

Cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.