Nhu cau van chuyen Container

by Bui Minh Truc
(KCN Tam Hiep, Nui Thanh. Quang Nam)

Chúng tôi, Cty CP Ô Tô Trường Hải, Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu vận chuyển khoảng 1.000 TEU/ tháng từ cảng VICT Hồ Chí Minh về Quảng Nam (cảng Kỳ Hà, hoặc cảng Dung Quất)
Quý vị có thể hỗ trợ tìm đối tác, đơn vị đáp ứng được xin vui lòng chỉ giúp
LH: 0903.58.78.68

Cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.