Nhận hàng

by Nghe
(Đồng Tháp)

Xin cho biết cách thức và trình tự làm thủ tục nhận hàng khi đã thuê hãng APL chở hàng và tàu đã sắp về đến cảng Cát Lái. Xin cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc